Algemene-Voorwaarde

Algemene voorwaarden

Al onze rechtsverhoudingen worden uitsluitend door de volledige tekst van onze algemene voorwaarden (K.v.K. 27 – 04 – 00 nr. G.V. 6173) beheerst. Desgevraagd zullen wij kosteloos een exemplaar toezenden. Hieronder volgt een verkorte weergave van de volledige tekst.

 • Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder gebruiker de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever; de wederpartij van gebruiker.
 • Toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Nederlands recht is van toepassing. De Nederlandse tekst is verbindend.
 • Aanbiedingen. Al onze aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Alle informatie en/of gegevens bij de aanbieding verstrekt blijven ons intellectueel eigendom.
 • Overeenkomsten. Overeenkomsten alsmede nadere toezeggingen en/of wijzigingen zijn eerst bindend na onze uitdrukkelijke bevestiging / aanvaarding. Onze administratie dienaangaande is bindend en beslissend. Wij zijn gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen alsmede ter uitvoering derden in te schakelen.
 • Prijzen. Onze prijzen zijn gebaseerd op onze interne en externe kosten alsmede andere kostprijsfactoren en zijn excl. BTW. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bij opdrachten boven € 5.000,- wordt 25% bij aanvang in rekening gebracht.
 • Uitvoering der werkzaamheden / (op)levering. Het werk wordt naar beste weten en kunnen uitgevoerd. (Op)leveringstijden worden bij benadering vermeld. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer wederpartij het heeft goedgekeurd, dan wel heeft nagelaten het werk op te nemen binnen 8 dagen na onze schriftelijke mededeling, dan wel het werk in gebruik heeft genomen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
 • Contractsduur, uitvoeringstermijn. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Geheimhouding. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 • Opzegging. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 10 dagen voor aanvang werkzaamheden in acht te nemen.
 • Ontbinding van de overeenkomst. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Gebreken; klachtentermijnen. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
  schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
 • Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Overmacht. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden.
 • Garantie. Indien in de offerte aangeboden en mits het garantie certificaat is ondertekend, zijn de garantievoorwaarden als aangegeven in de uitgebreide versie algemene voorwaarden en nader gespecificeerd in het garantiecertificaat op de overeenkomst van toepassing.
 • Betaling en incassokosten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige tegenpartij. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totaal verschuldigde. Rente- en invorderingskosten worden primair verrekend.
 • Geschillenbeslechting. De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter

Onze Garantie

 • 4 jaar binnenschilderwerk*
 • 3 jaar buitenschilderwerk*

 • * Zie de algemene voorwaarden voor de garantie voorwaarden.